RADIO PROGRAMI:

Košava1
Košava2
KošavaROCK
KošavaLOVE1
KošavaLOVE2
KošavaLATINO
KošavaKONCERT1
KošavaKONCERT2
KošavaKIDS
KošavaKLASIK
KošavaRAP
KošavaJAZZ
KošavaINFO
KošavaFREEDOM
KošavaFOLK1
KošavaFOLK2
KošavaFOLK3
KošavaEVERGREEN
KošavaCLUBBING
KošavaCITY
KošavaCAFE
Hotel Boka London

OTKRIVAMO: Kuda dalje u razvoju bežičnog povezivanja

O­hra­bre­na na­pret­kom u 2018. go­di­ni, Wi‑Fi ali­jan­sa o­bja­vi­la je svo­ja pre­dviđanja o da­ljem ra­zvo­ju ovog po­pu­lar­nog be­žičnog načina po­ve­zi­va­nja. Da vi­di­mo šta nas očeku­je…


Značajan po­mak u ra­zvo­ju Wi‑Fi in­ter­fej­sa u 2018. go­di­ni os­tva­ren je ko­mer­ci­ja­li­za­ci­jom no­vog stan­dar­da 802.11ax.

O ra­zvo­ju tog stan­dar­da smo pi­sa­li, a pri kra­ju go­di­ne pred­stav­lje­ni su Netgear i TP‑Link ru­te­ri (ASUS je svoj adut po­nu­dio još u ju­nu) ko­ji po­drža­va­ju no­vi stan­dard. U međuv­re­me­nu je Wi‑Fi ali­jan­sa re­ši­la da po­je­dnos­ta­vi na­zi­ve stan­dar­da pa je 802.11ax pre­ime­no­van u Wi‑Fi 6, 802.11ac u Wi‑Fi 5, a tre­nu­tno naj­zas­tu­pljeni­ji i već vre­me­šni 802.11n u Wi‑Fi 4.
Pre­va­zići za­gu­šenje


Glav­na ka­rak­te­ris­ti­ka Wi‑Fi 6 stan­dar­da jes­te efi­ka­sni­ji pre­nos po­da­ta­ka, što re­ša­va „za­gu­še­nje“ nas­ta­lo po­većanjem bro­ja uređaja ko­ji be­žično ko­mu­ni­ci­ra­ju.

Osim kod mo­bil­nih te­le­fo­na, ta­ble­ta i lap­top računa­ra, Wi‑Fi ko­nek­ci­ja po­ka­za­la se kao naj­prak­tični­ja ve­za za mno­ge uređaje ko­ji ima­ju po­tre­bu za ra­zme­nom po­da­ta­ka.

Trend u­gra­dnje po­drške za In­ter­net pro­ši­rio se na ra­zno­ra­zne uređaje, od te­le­vi­zo­ra pre­ko fri­ži­de­ra pa do si­ja­li­ca, što pro­i­zvođači ko­ris­te za do­da­va­nje pre­fik­sa smart.

Na stra­nu pi­ta­nje ko­li­ko se uređaji „opa­mećuju“ je­di­no do­da­va­njem po­ve­zi­vos­ti za lo­kal­nu mre­žu ili In­ter­net, ali se taj no­vi trend, kao deo glo­bal­nih Internet of things pro­ce­sa um­re­ža­va­nja, ne mo­že za­mi­sli­ti bez Wi‑Fi in­ter­fej­sa.

Po­većana po­tre­ba za be­žičnom po­ve­zi­vošču ne uočava se sa­mo u kućnom o­kru­že­nju i u za­bav­ne svrhe, već je sve pri­su­tni­ja ide­ja o pa­me­tnim gra­do­vi­ma ko­ji će sta­nov­ni­ci­ma olak­ša­va­ti sva­ko­dnev­ne ak­tiv­nos­ti, po­put ku­po­vi­ne, in­for­mi­sa­nos­ti, e‑u­pra­ve ili pri­ku­plja­nje po­da­ta­ka ko­ji olak­ša­va­ju sa­o­braćaj i na­vi­ga­ci­ju.

U sfe­re i o­blas­ti gde je Wi‑Fi ko­nek­ci­ja po­želj­na, sva­ka­ko tre­ba do­da­ti po­slov­no o­kru­že­nje, me­di­cin­ske us­ta­no­ve, pro­i­zvo­dne pro­ce­se u fa­bri­ka­ma i ve­li­ka mes­ta oku­plja­nja (ha­le i sta­di­one).

Ka­da se na po­tre­bu za efi­ka­sni­jim pro­to­kom do­da že­lja za bržim pre­no­som po­da­ta­ka, je­dnos­tav­ni­jim po­ve­zi­va­njem i ro­min­gom (pre­la­zak s je­dne na dru­gu pris­tu­pnu tačku), uz po­tre­bu za ma­njom po­tro­šnjom ener­gi­je na mo­bil­nim uređaji­ma, pos­ta­je ja­sno za­što ra­zvoj Wi‑Fi in­ter­fej­sa ni­je je­dnos­ta­van pro­ces.
No­ve fre­kven­cije


Bez ob­zi­ra na kru­pne pro­me­ne u pos­ti­za­nju efi­ka­snos­ti pro­to­ka (kva­dra­tur­na am­pli­tu­dna mo­du­la­ci­ja 1024‑QAM, še­ma mo­du­la­ci­je i ko­di­ra­nja in­dek­sa 10 i 11, MU‑MI­MO i O­FDA te­hni­ka), ve­li­ki je broj pris­tu­pnih tački ko­je ra­de u op­se­zi­ma (2,4 GHz i 5 GHz), pa je ne­mi­nov­no uvođenje do­da­tnih fre­kven­ci­ja.

Iako se učini­lo da WiGig (802.11ad) ni­je pos­ti­gao že­lje­ne re­zul­ta­te, ovaj stan­dard ko­ji ko­ris­ti op­seg na 60 GHz ko­ris­tiće se u spre­zi sa Wi‑Fi 6 ge­ne­ra­ci­jom uređaja.

To prak­tično znači da će mo­bil­ni uređaj sa Wi‑Fi 6 i WiGig in­ter­fej­som, s pris­tu­pnim tačka­ma ko­mu­ni­ci­ra­ti na 2,4 GHz i 5 GHz fre­kven­ci­ja­ma, a da će se u ne­po­sre­dnoj bli­zi­ni ru­te­ra (bez fi­zičkih pre­pre­ka) ve­za pre­ba­ci­ti na WiGig pro­to­kol.

Fre­kven­ci­je u op­se­gu na 900 MHz ta­kođe su „me­ta“ pro­i­zvođača i Ali­jan­se.

Taj op­seg omo­gućava veći do­met uz ma­nju sna­gu i ma­nju ose­tlji­vost na pre­pre­ke, što je već na­jav­lje­no u Wi‑Fi HaLow spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma.

Zbog ta­kvih ka­rak­te­ris­ti­ka, od Wi‑Fi HaLow (802.11ah) mno­go se očeku­je u ra­znim sce­na­ri­ji­ma upo­tre­be.

Re­gu­la­tor­na te­la drža­va ko­je su sve­sne značaja be­žičnih ko­mu­ni­ka­ci­ja i po­tre­ba za do­da­tnim fre­kven­ci­ja­ma, ra­zma­tra­ju „o­slo­bađanje“ ne­kih op­se­ga i pro­gla­ša­va­nje dos­tu­pnim za ko­rišćenje bez li­cen­ci.

Ta­ko je ame­rička Fe­de­ral­na ko­mu­ni­ka­ci­ona ko­mi­si­ja (FCC) pre­dlo­ži­la da se op­seg 5925‑7125 MHz pro­gla­si dos­tu­pnim za ne­li­cen­ci­ra­no ko­rišćenje, dok je Ev­rop­ska ko­mi­si­ja do­bi­la man­dat da ana­li­zi­ra is­tu op­ci­ju za op­seg 5925 – 6425 MHz.

U Wi‑Fi Ali­jan­si po­zdrav­lja­ju ova­kve po­te­ze i na­po­mi­nju da će pos­to­jeća šes­ta ge­ne­ra­ci­ja in­ter­fej­sa moći da po­drža­va i rad u op­se­gu na 6 GHz čim pos­ta­ne dos­tu­pan za ne­li­cen­ci­ra­no ko­rišćenje.
U sa­ra­dnji s 5G


Wi‑Fi Ali­jan­sa očeku­je da će ovaj in­ter­fejs ko­eg­zis­ti­ra­ti s pe­tom ge­ne­ra­ci­jom mo­bil­ne mre­že (5G). Već sa­da je pri­me­tno da je brzi­na pre­no­sa po­da­ta­ka (pre sve­ga ko­rišćenje In­ter­ne­ta) u mre­ža­ma mo­bil­ne te­le­fo­ni­je veća od one ko­ja se os­tva­ru­je pre­ko Wi‑Fi ko­nek­ci­je.


Na tom po­lju značaj­na po­bolj­ša­nja os­tva­re­na su po­ja­vom Wi‑Fi 5 i Wi‑Fi 6, ali se naj­vi­še očeku­je od nad­gra­dnje WiGig stan­dar­da.

O WiGig‑u smo pi­sa­li u PC#241, a nad­gra­dnja na­zi­va IEEE 802.11ay još je u ra­zvo­ju i prvo­bi­tno pred­stav­lja­nje za­ka­za­no za 2017. o­dlo­že­no je za 2019. go­di­nu.

Ko­rišćenje te­hni­ka po­put 8×8 MI­MO i MU‑MI­MO downlink, te­oret­ska brzi­na pre­no­sa dru­ge ge­ne­ra­ci­je WiGig in­ter­fej­sa mo­gla bi da pređe 100 Gbit/s uz do­met do 300 me­ta­ra i zna­tno sma­nje­nje la­ten­ci­je.


Ostatak pročitajte klikom - OVDE

 
28.02.2019 05:19

 

Pročitajte još i ...

Srpski programeri među najboljima na svetu! Srpski programeri među najboljima na svetu!

Startap ekosistem Beograd-Novi Sad našao se po prvi put među izdvojena 54 takva sistema na planeti po oceni američke organizacije Startup Genome koja je ove godine analizirala preko 150 gradova ...

Ne koristite najnoviji Photoshop? Možda će vas Adobe tužiti zbog toga Ne koristite najnoviji Photoshop? Možda će vas Adobe tužiti zbog toga

Sve češće dolazimo u situaciju da nam proizvođači softvera i hardvera tvrde da mi u stvari nismo vlasnici onoga što smo pošteno platili.Najnoviji takav primer stiže nam iz Adobe-a, koji ...

Vrednost Bitcoin-a se više nego udvostručila u 2019 godini Vrednost Bitcoin-a se više nego udvostručila u 2019 godini

Ova godina je doskora bila prilično dosadna kad je reč o promenama vrednosti najveće kriptovalute. Međutim u poslednje vreme situacija se ponovo zahuktala.Tokom 2017. godine cela tehnološka i kripto-zajednica je ...

Loading the player...